https://www.facebook.com/Ocine.es?fref=ts https://x.com/ocine_es https://www.instagram.com/ocine.es/ https://www.tiktok.com/@ocine.es

Política de Privacitat

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en especial en lo referente al deber de información establecido en los artículos 12  y   13  del  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, OCINE, en adelante también en este texto EL TITULAR indistintamente, le informa sobre los términos de su política de privacidad. 

 

1.Identificació del responsable del tractament 

 

Dades identificatives

OCI & CINE SL 

NIF B17070707

Travessia de la Creu, 35

17002 GIRONA 

 

Dades de contacte

Correu electrònic de contacte: info@ocine.es 

 

2. Categoría de dades que tractem i finalitats del tractament

 

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat únicament sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació, els detallem les categories de dades que tractem:

Condició 

Tipus de dades 

Finalitats del tractament 

Usuari Web 

Identificatives de la connexió 

- Identificacin de la connexió (només s’identifica la IP). 

- Geolocalització.

Clients 

Identificatius: nom i cognoms.   

- Gestió administrativa de la relació contractual de venda d’ entrades online. 

- Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

- Atencin de consultes. 

Usuaris “Fidelity” 

Identificatius: nom i cognoms, DNI, data de naixement, direcció postal i electrònica, etc.   

- Gestió administrativa de la relació contractual. 

- Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

 

3.Origen de les dades 

 

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, o del seu legítim representant, qui garanteix la seva veracitat i autenticitat. EL TITULAR no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o falta de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l'exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per a fer valer els nostres drets i/o comprovar l'edat de l'usuari/a especialment quan l'usuari/a utilitzi el sistema de compra en línia d'entrades habilitat en aquesta pàgina, regint-se aquesta transacció per la seva normativa específica.

 

4. Plaç de conservació de les dades 

 

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per a les quals van ser sol·licitades, que són les derivades de la gestió administrativa i comercial de la seva condició de client, que poden ser d'usuari/a del programa Fidelity o d'usuari/a en general (sense registre) dels nostres serveis i web, tret que mediï oposició o revocació per al seu tractament, que la Llei estableixi un altre termini, o que hagin de conservar-se per a fer front a possibles reclamacions; en aquests casos les seves dades es conservaran oportunament bloquejats per a garantir la seva seguretat i confidencialitat d'aquests.

 

5.Bases legitimadoras del tractament

 

L'article 6 del Reglament (UE) 2016/679 estableix les bases legitimadores per al tractament lícit de les dades personals dels interessats/as. En el nostre cas seran les següents:

Condició 

Finalitats del tractament 

Base Legitimadora

Usuari Web 

-Identificació de la connexió. 

 

-Consentiment exprés de l’interessat/da 6.1. a) RGPD. 

Clients 

-Gestió administrativa de la relació contractual de venda d’ entrades presencial i online. 

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva. 

-Atenció de consultes. 

-Consentiment exprés  de l’interessat/da, 6.1. a) RGPD.

-Execució d’un contracte o de mesures precontractuals, 6.1.b)

 

Usuaris “Fidelity” 

-Gestió administrativa de la relació contractual 

-Gestió comercial, previ consentiment per part seva.

Consentiment exprés de l’interessat/da, 6.1. a) RGPD.

-Execució d’un contracte o de mesures precontractuals, 6.1.b)

 

 

6.Cessió de dades 

 

Les seves dades no seran comunicats a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o això sigui necessari de manera auxiliar a la realització de les finalitats informades, com per exemple empreses de márquetin empresarial, proveïdors de serveis de missatgeria electrònica, o empreses pertanyents al mateix grup empresarial per a la seva gestió interna.

 

6.1. Compra d’entrades On-line.

La nostra web permet la compra d'entrades En línia, la gestió i la tramitació de les quals podrà realitzar-se per qualsevol empresa pertanyent al nostre grup empresarial, i les dades del qual consten en les Condicions Generals de Contractació. La comunicació de les seves dades entre empreses pertanyents al mateix grup empresarial, es realitza únicament en el marc de l'execució de la prestació sol·licitada, és a dir, la venda d'entrades en línia, regint-se aquest tractament per la present política de privacitat.

OCI & CINEMA SL comprovarà que es compleixin totes aquelles mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals i de la resta d'obligacions que exigeix la normativa, especialment la seguretat i confidencialitat de les seves dades, subscrivint-se amb dites terceres els corresponents contractes d'encarregat del tractament.

 

7.Drets 

 

Com a interessat/a en qualsevol moment té dret a saber si estem tractant o no les seves dades, així com també sol·licitar la seva rectificació, supressió, limitació, oposició, així com també sol·licitar la portabilitat d'aquests. Pot ampliar la informació en https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos 
Si considera que no hem atès correctament els seus drets poden presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control Competent.

 

7.1. Com pot excercir els seus drets?

 

Aquest procediment és gratuït. Únicament ha d'enviar-nos un correu electrònic a info@ocines.es, adjuntant còpia del seu DNI i indicant en l'assumpte “Ref. RGPD”. Tan aviat ens arribi la seva sol·licitud, la tramitarem i rebrà la nostra resposta en el termini màxim d'un mes.

 

8.Cookies

 

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari/a. Pot llegir i configurar la nostra política de cookies en qualsevol moment, en visitar-nos inicialment o després. Per a més informació, consultar la nostra Política de Cookies.

 

9.Mesures de seguretat adoptades per OCINE 

 

OCI & CINE SL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, especialment l'article 32 del RGPD; adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. En particular, OCI & CINE SL ha adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, OCI & CINE SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client, emprant els canals habituals de contacte.

10.Canvis a la nostra Política de Privacitat

 

OCI & CINE SL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat quan el consideri oportú, o per a adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Quan això succeeixi s'anunciarà oportunament en la nostra web perquè pugui ser consultada.

 

Última actualització, 21/04/2023

©2023. OCI & CINE SL Tots els drets reservats